İşe iade davasında sendikal tazminatın reddi sebebiyle red vekalet ücretine hükmedilemez.

T.C.
 
YARGITAY
 
9. HUKUK DAİRESİ
 
E. 2016/35042
 
K. 2017/4321
 
T. 20.3.2017
 
DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
 
Yerel mahkemece, davacının işe iadesine, sendikal tazminat talebinin reddine karar verilmiştir.
 
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
 
KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
 
2-)Dava işe iade davası olup, işe başlatmama tazminatının belirlenmesi ve boşta geçen süre için ücret ve diğer hakların ödenmesi, feshin geçersizliğine bağlı ikincil bir sonuçtur. Asıl istek feshin geçersizliği ve işe iadedir. Dairemizin yerleşik uygulaması gereği bu tali sonuçların miktar belirtilmeksizin tespit niteliğinde hüküm altına alınması gerekir. Mahkemece feshin geçersizliği istemi kabul edilmiştir. Sendikal fesih kabul edilmeyip işe başlatmama tazminatının talepten az belirlenmesi, davalılar yararına vekalet ücretini gerektirmez. Mahkemece sendikal feshe yönelik talebin reddi sebebiyle davalılar yararına vekalet ücretine karar verilmesi hatalı olup bozma sebebi ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun geçici 3/2. maddesi yollaması ile HUMK.nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.
 
SONUÇ : Temyize konu kararın hüküm fıkrasındaki davalılar lehine vekalet hükmünü içeren;
 
“Davalılar vekille temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte olan A.A.Ü.T'.ne göre maktu 1.800,00.TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalılara verilmesine” bendinin tamamen çıkarılmasına, hükmün bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenlere yükletilmesine, 20.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X