Davacı kadının sürekli olarak bir işte çalışıyor olması durumunda boşanma sonrası yoksulluğa düşeceğinden söz edilemeyeceğinden nafaka talebinin reddi gerekir.

T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/8257
Karar No:2017/13987
K. Tarihi: 

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı erkek tarafından, kusur belirlemesi, yoksulluk nafakası ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle, mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen fiziksel şiddet vakıasına davacı kadın tarafından usulünce dayanılmadığı, bu nedenle usulünce dayanılmayan bu vakıanın erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği, mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen davalı erkeğin alacaklılarının davacı kadının iş yerine gelerek alacaklarını istemesi vakıasının ise dosya kapsamından kanıtlanamadığı, bu nedenle usulünce kanıtlanamayan bu vakıanın da erkeğe kusur olarak yüklenemeceği, yine de mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu eylemleri nedeniyle boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davalı erkeğin tam kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre davalı erkeğin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece davacı kadının yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırmasında, özel bir hastanede tıbbi sekreter olarak çalıştığı, asgari ücret düzeyinde yaşam giderlerini karşılamaya yeterli ve düzenli gelirinin bulunduğu, davalı erkeğin ise cezaevinde hükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumları ve davacı kadının sürekli gelir getiren bir işte çalışıyor olması dikkate alındığında boşanmakla yoksulluğa düşeceğinden söz edilemez. Türk Medeni Kanununun 175. maddesi koşullarının davacı kadın yararına gerçekleşmediği anlaşıldığından yoksulluk nafakası isteminin reddi gerekirken, yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 05.12.2017 (Salı)
Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X