Azledilen avukatın müvekkili ile arasında ücret sözleşmesi olmaması - davanın kazanılan kısmının %10-20’si arasında vekalet ücretine hükmedileceği

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi


Esas No:2013/15619
Karar No:2013/25008
K. Tarihi:10.11.2013 

Davacı, avukat olduğunu, davalılar H., H. H. ve M.'nın vekili olarak Ankara 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/285 esas sayılı davasını yürüttüğü, müvekkilleri olan davalıların, davanın karşı tarafı olan davalı Yasin ile bilgisi dışında anlaşarak davadan feragat ettiklerini, 6.7.2011 ve 8.7.2011 tarihli azilnameler ile de kendisini haksız olarak vekaletten azlettiklerini, sözlü olarak 150.000 TL.vekalet ücreti kararlaştırıldığını, davaya konu taşınmaz değerinin 435.000 TL. olduğunu ileri sürerek, sözlü olarak kararlaştırılan 150.000 TL.'den şimdilik 3.000 TL. , taşınmazın tespit edilen bedeli üzerinden yasal ve icra vekalet ücretlerinin bilirkişi marifetiyle hesaplanarak bu bedel üzerinden şimdilik 2.000 TL.ve manevi tazminat olarak 30.000 TL.'nin faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

 

Mahkemce, manevi tazminat yönünden davanın reddine, alacak davası yönünden taleple bağlı kalınarak davanın kabulü ile 5.000 TL.nin 8.7.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınıp, davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

 

1-Dava, ödenmeyen vekalet ücreti alacağının tahsili talebine ilişkindir. Davacı avukatın davalılar Hasan, Hasan Hayri ve Mustafa'ya vekaleten Ankara 12.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/285 esas sayılı dava dosyasını yürüttüğü, bu davanın harcı yatırılmış değerinin 10.000 TL.olduğu, davanın 2013/15619-2013/25008 feragat nedeniyle reddine karar verildiği, davalı müvekkillerin davacı vekili 6.7.2011 ve 8.7.2011 tarihli azilnamelerle azlettikleri, taraflar arasında yazılı vekalet ücret sözleşmesi bulunmadığı hususları dosya kapsamından anlaşılmakta olup bu hususlar taraflar arasında da çekişmesizdir. Avukatlık Kanunu'nun 164/4 maddesinde “....Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itar-zalarının incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir.” hükmü düzenlenmiştir. Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığına göre davacı avukat harcı yatan dava değerinin % 10-20'si oranında akdi vekalet ve yine aynı değer üzerinden karşı yan vekalet ücreti isteyebilir.

 

Mahkemenin bu yönü göz ardı ederek yanlış değerlendirme ile takip edilen dava konusu taşınmazın değeri üzerinden akdi ve karşı yan vekalet ücreti hesaplayarak yazılı şekilde hüküm tesis etmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

 

2-Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

 

SONUÇ

 

Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, ikinci bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 10.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X