Aidat yükümlülüğü bulunan bir kooperatifte, ortağın uzun süre kooperatife uğramaması, aidat borcunun bulunup bulunmadığını takip etmemesi, üyeliğinin sona erdiğini zımnen kabul ettiği, diğer anlatımla üyelik haklarından zımnen vazgeçtiği, eylemli olarak

AİDAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ OLAN BİR KOOPERATİFTE, ORTAĞIN UZUN SÜRE KOOPERATİFE UĞRAMAMASI VE AİDAT BORCU OLUP OLMADIĞINI TAKİP ETMEMESİNİN, ÜYELİK HAKLARINDAN ZIMNEN VAZGEÇTİĞİ, EYLEMLİ OLARAK ORTAKLIKTAN ÇIKMA İRADESİNİ YANSITTIĞI MANASINA GELECEĞİ, BU DURUMDAKİ BİR ORTAĞIN AÇTIĞI KOOPERATİF ÜYELİĞİNİN TESPİTİ VE HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN KOOPERATİF KARARININ İPTALİ DAVASININ 4721 SAYILI YASA'NIN 2.MADDESİNDE DÜZENLENEN İYİ NİYET KURALINA AYKIRI DÜŞTÜĞÜ
YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ'NİN 23.01.2017 TARİH, 2015/8789 ESAS VE 2017/150 KARAR SAYILI İLAMI
Taraflar arasındaki kooperatif üyeliğinin tespiti davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
 
Davacı vekili, müvekkilinin, davalı kooperatifin üyesi olduğunu ancak davalı kooperatiften uzun süredir haber alamadığını, davalı kooperatife gönderdiği ihtarnameye verilen cevapta üyeliğinin davalı İsmet Seniye Tatlı'ya devredildiğinin bildirildiğini, yapılan devir işleminin bilgisi dışında ve haksız olarak sona erdirildiğini, müvekkilinin davalı kooperatifte üyeliğinin devam ettiğinin tespit edilmesini ve kooperatifteki hissesinin diğer davalı İsmet Seniye Tatlı'ya devrine ilişkin 26.10.2006 tarihli kararının iptalini dava ve talep etmiştir.
 
Davalı kooperatif vekili, devir işleminin üzerinden 6 yıl geçtiğini, talebin zamanaşımına uğradığını, davacının 6 yıl boyunca kooperatifle iletişime geçmediğini, aidat ödemediğini, devir işlemini bildiğini, iyiniyetli olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
 
Davalı İsmet davaya cevap vermemiş yargılama aşamasında davanın reddini istemiştir.
 
Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; adli tıp raporu ve adli tıp genel kurulu raporunda devir belgesindeki imzanın davacıya ait olmadığı, bu nedenle davacının hissesini devretmediği ve üyeliğinin devam ettiği sonucuna varılarak, davanın kabulü ile davalı S.S. Sosyal Yapı Kooperatifi'nce davacıya ait kooperatif hissesinin diğer davalı İsmet Seniye Tatlı'ya devrine ilişkin 26.10.2006 tarihli kararın iptaline, davacının kooperatif üyeliğinin devam ettiğinin tespitine karar verilmiştir.
 
Kararı, davalı İsmet Seniye vekili ve davalı Kooperatif vekili temyiz etmiştir.
 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı İsmet Seniye vekili ve davalı Kooperatif vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
 
2-Dava, davalı kooperatif üyesi olan davacının kooperatif üyeliğini devrettiği iddia edilen 26.10.2006 tarihli hisse devrine ilişkin kooperatif kararının iptali ve davacının kooperatif üyeliğinin devam ettiğinin tespiti davasıdır.
 
Mahkemece devir belgesindeki imzanın davacıya ait olmadığı, bu nedenle davacının hissesini devretmediği ve üyeliğinin devam ettiği sonucuna varılarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de, aidat yükümlülüğü bulunan bir kooperatifte, ortağın uzun süre kooperatife uğramaması, aidat borcunun bulunup bulunmadığını takip etmemesi, üyeliğinin sona erdiğini zımnen kabul ettiği, diğer anlatımla üyelik haklarından zımnen vazgeçtiği, eylemli olarak ortaklıktan çıkma iradesini yansıttığı anlamına gelir. Böyle bir ortağın açtığı davanın TMK'nın 2. maddesinde öngörülen iyiniyet kuralına aykırı düştüğü ilke olarak kabul edilmelidir. Bu durumda mahkemece davalı kooperatifin defter, kayıt ve belgelerinin öncelikle kooperatiften istenilmesi, ibraz edilmezse kooperatifin adresinde defter ve kayıtların incelenmesi için keşif yapılması, buna rağmen inceleme yapılamaz ya da defter ve belgelere ulaşılamaz ise anasözleşmenin 40. maddesi uyarınca Ticaret Sicil Memurluğu'ndan, mümkün olmazsa anasözleşmenin 41. maddesi uyarınca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden kooperatifin bilançosu, gelir gider cetvelleri, yönetim ve denetim raporları, genel kurul tutanakları, ortaklık cetvelleri celbedilip kooperatif konusunda uzman bilirkişi aracılığı ile inceleme yapılarak, genel kurul kararları ile aidat alınmasına ilişkin karar alınıp alınmadığı, üyeliği devralan İsmet Seniye Tatlı’nın kooperatifin varsa banka hesabına aidat yatırıp yatırmadığı, davalı İsmet’in genel kurul toplantılarına katılıp katılmadığı, hazirun listelerinde isminin yer alıp almadığı üzerinde durulması ayrıca davalı İsmet’in imza incelemesi ile ilgili bilirkişi raporuna itirazları da dikkate alınarak İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden imza incelemesi ile ilgili bilirkişi raporu alınmasına, devir senedinde imzası bulunan tanıkların beyanının da alınarak bir sonuca varılması, buna rağmen bir sonuca varılamadığı takdirde davacının kooperatifle ilişki kurduğu son tarih ile dava tarihi arasında geçen süre itibariyle talebinin TMK'nın 2. maddesine uygun olup olmadığının ve davanın bu nedenle reddi gerekip gerekmediğinin yeterince tartışılması ve sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.
 
Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı İsmet Seniye vekili ve davalı kooperatifi vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harçların istek halinde temyiz edenlere iadelerine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X