Ortaklığın Giderilmesi Davası (izaleyi şüyu)

İSTANBUL ANADOLU … SULH  HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
 
 
DAVACI                      : .......................
                                     (adres)
 
VEKİLLERİ                : Av. Erdem YILDIZ 
                                    Mecidiyeköy Mah. Lati Lokum Sok No:21/3 Şişli-İstanbul

 
DAVALI                      : ........................
                                   (adres)
 
KONU                         : Ortaklığın giderilmesi talebidir.
 
AÇIKLAMALAR        : Davacı müvekkilin babası ........... tarihinde vefat etmiş olup, EK-1’de sunulu ........... tarihli veraset ilamından da anlaşılacağı üzere, müteveffanın yasal mirasçıları olarak geriye oğlu..................... ve kızı  ........... kalmıştır.
 
Dava konusu................. adresinde bulunan, tapunun ......... pafta, ............ada ve ..............parselde kain taşınmaz müteveffanın mirasçılarına intikal etmiş olup, davacı ve davalı yarı yarıya işbu taşınmazın malikidirler. (EK-2 Tapu senedi)
 
İşbu taşınmazın aynen taksiminin mümkün olmaması sebebiyle ortaklığın satış suretiyle giderilmesi amacıyla huzurdaki davayı açmamız zorunlu hale gelmiştir.
 
HUKUKİ SEBEPLER : MK, BK, HUMK, ilgili diğer yasal  mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, bilirkişi, veraset ilamı, keşif, tanıklar ve her türlü hukuki deliller.
 
İSTEM                        : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle, yukarıda ada, pafta ve parsel sayıları belirtilen gayrimenkulün mirasçılar arasında aynen taksim suretiyle paylaşılması mümkün olmadığından, işbu taşınmaz üzerinde satış suretiyle zikrolunan ortaklığın giderilmesine, yine yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.
 
SAYGILARIMIZLA
Davacı ..........
VEKİLİ
Av. Erdem YILDIZ
 
 
EKLER:
1.      16.02.2010 tarihli veraset ilamı
2.      Dava konusu taşınmaza ait tapu senedi
3.       Harçlandırılmış vekaletname sureti 
Levent Mah. Büyükdere Cd. Çayır Çimen Sk. Emlak Kredi Blokları A2 Blok No:3/36 ofis no:8 Beşiktaş-İstanbul
0 212 318 32 43
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X