İCRA&İFLAS

İcra&İflas Hukuku alanında vermiş olduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 
İcra takibi
İcra takibine itiraz
İcra Mahkemesi Dosya Takibi
İlamların (Mahkeme Kararlarının) İcrası
Taşınır Teslimi
Çocuk Teslimi
Taşınmaz Tahliye ve Teslimi
İcranın Geri Bırakılması
Haciz
Ödeme Emri
Menfi Tespit Davası/İstirdat Davası
Hacz Olunan Malı Paraya Çevirme ve Satış
Rehnin Paraya Çevrilmesi
İpoteğin Paraya Çevrilmesi
İflas
İhtiyati Haciz
X