Emeklilik nedeniyle işten ayrılan kaç kez kıdem tazminatı talep edebilir?


Öncelikle, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatına hak kazanırlar.

Sigortalı Mülga 1475 Sayılı İş Kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesine istinaden SGK'dan almış olduğu sigorta gün sayısının dolduğuna ilişkin yazıyı noter vasıtasıyla ya da iadeli taahütlü göndereceği bir ihtarname ile iş yerine bildirmelidir. Bu durumda ihbar süresi beklenmeden ya da herhangi bir ihtar tazminatı ödenmeden haklı sebeple iş akdi feshedilebilir. Bu tazminata hak kazanabilmek için 15 yıl 3600 günün aynı işyerinde tamamlanması şart değildir. 

İşçinin kıdem tazminatına esas yazısını verdikten sonra başka bir iş yerinde çalışmasında hukuken bir engel yoktur. 

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 2014/16384 E, 2015/939 K ve 09.02.2015 tarihli ilamında; kıdem tazminatı için 15 yıl 3600 gün dışında bir koşul aranmayacağı, davacının gerek emeklilik ve gerekse ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle başka bir işyerinde çalışmak için ayrılmasının ve hatta daha işten ayrılmadan önce çalışacağı yeri belirlemesinin sonuca etkili olmadığı, herkesin daha iyi yaşam ve iş standartlarında çalışmak ve işyerini belirlemek haklarına sahip olduğu yönünde karar vermiştir.  Görüleceği üzere, işçi yazıya istinaden kıdem tazminatını alarak başka bir iş yerinde çalışmaya başlayabilir. Ancak; hala açıklık getirilmeyen bir başka husus vardır ki, çözümü için kanımızca yasal bir düzenleme şarttır. Emeklilik şartlarını tamamlayarak mevcut iş yerinden kıdem tazminatını alarak ayrılıp, yeni iş yerinde çalışmaya başladıktan 1 yıl sonra aynı sebeple bu iş yerinden de ayrıldığında kıdem tazminatı ödenmeli midir? Bir olayla daha net biçimde anlatmak gerekirse,

Örneğin A işçisi B iş yerinde çalışıyor. 1999 Yılı öncesi sigorta girişi var ve yaş dışındaki emeklilik için gerekli şartları sağlamış. İlgili sosyal güvenlik kurumundan yazısını alarak kıdem tazminatına hak kazanmış ve tazminatı ödenmiş. Emeklilik nedeniyle fesihten 1 hafta sonra yeni iş yeri olan C'de çalışmaya başlamış. İşçi A 1 yıl sonra yeni iş yeri olan C'den de aynı sebeple yani emeklilik nedeniyle fesihle ayrıldığında kıdem tazminatı ödenecek mi? 


Bu noktada Yargıtay kararları eksik olduğu gibi, yasadaki boşluk sebebiyle çelişkiler iş ve işveren arasındaki davalara dönüşmektedir. Nitekim, işveren vekili olduğumuz bazı dosyalarda Mahkemeler, işçilerin tazminat taleplerini hakkın kötüye kullanılması olarak gerekçelendirerek, davaları reddetmiştir. Konuyla ilgili emsal yargıtay kararı oluştuğu takdirde yine buradan yayınlıyor olacağız. 

Saygılarımızla
Av. Erdem YILDIZ 


Akarca Mah. Yerguzlar Cad. 878. Sok No:55/1 D:2 Fethiye-Muğla
0 532 674 64 44
info@yildizhukukvedanismanlik.com
www.avukaterdemyildiz.com © Tüm hakları saklıdır.
X